Home / Effect cho từng chữ (page 2)

Effect cho từng chữ

Hiệu ứng 21 – Hiệu ứng 22 – Hiệu ứng 23

Video minh họa hiệu ứng:   Download hiệu ứng 21 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 22 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 23 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được …

Read More »

Hiệu ứng 18 – Hiệu ứng 19 – Hiệu ứng 20

Video minh họa hiệu ứng: Download hiệu ứng 18 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 19 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 20 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các …

Read More »

Hiệu ứng 15 – Hiệu ứng 16 – Hiệu ứng 17

Video minh họa hiệu ứng: Download hiệu ứng 15 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 16 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 17 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các …

Read More »

Hiệu ứng 10 – Hiệu ứng 11 – Hiệu ứng 13

Video minh họa hiệu ứng: Download hiệu ứng 10 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 11 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 13 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các …

Read More »

Hiệu ứng 7 – Hiệu ứng 8 – Hiệu ứng 9

Video minh họa hiệu ứng: Download hiệu ứng 7 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 8 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 9 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các …

Read More »

Hiệu ứng 4 – Hiệu ứng 5 – Hiệu ứng 6

Video minh họa hiệu ứng: Download hiệu ứng 4 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 5 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 6 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các …

Read More »