Home / Effect cho từng chữ

Effect cho từng chữ

Download toàn bộ 200 Effect cho chữ trong Aegisub

Các bạn có thể download toàn bộ 200 effect dành cho Aegisub: TẠI ĐÂY   LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các hiệu ứng như khói bay, ánh sáng, tuyết rơi hay nói cách khác là …

Read More »

Hiệu ứng 57 – Hiệu ứng 58 – Hiệu ứng 59

Video minh họa hiệu ứng: Download hiệu ứng 57 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 58 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 59 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các …

Read More »

Hiệu ứng 54 – Hiệu ứng 55 – Hiệu ứng 56

Video minh họa hiệu ứng: Download hiệu ứng 54 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 55 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 56 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các …

Read More »

Hiệu ứng 43 – Hiệu ứng 44 – Hiệu ứng 45

Video minh họa hiệu ứng: Download hiệu ứng 43 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 44 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 45 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các …

Read More »

Hiệu ứng 40 – Hiệu ứng 41 – Hiệu ứng 42

Video minh họa hiệu ứng:   Download hiệu ứng 40 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 41 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 42 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được …

Read More »

Hiệu ứng 34 – Hiệu ứng 35 – Hiệu ứng 36

Video minh họa hiệu ứng: Download hiệu ứng 34 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 35 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 36 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các …

Read More »

Hiệu ứng 31 – Hiệu ứng 32 – Hiệu ứng 33

Video minh họa hiệu ứng: Download hiệu ứng 31 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 32 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 33 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các …

Read More »

Hiệu ứng 27 – Hiệu ứng 29 – Hiệu ứng 30

Video minh họa hiệu ứng: Download hiệu ứng 27 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 29 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 30 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các …

Read More »

Hiệu ứng 24 – Hiệu ứng 25 – Hiệu ứng 26

Video minh họa hiệu ứng: Download hiệu ứng 24 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 25 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 26 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các …

Read More »